Public Resources: Pandemic Emergency Assistance Fund (PEAF) Payment

Armenian
Համավարակի ընթացքում արտակարգ օգնության ֆոնդի մասին հայերեն լեզվով լրացուցիչ տեղեկությունների համար սեղմեք այստեղ։

Arabic
انقر هنا لمزيد من المعلومات حول المعونة الطارئة لمواجهة الجائحة باللغة العربية .

Farsi
برای اطالعات بیشتر در مورد کمک هزینه حمایتی اضطراری فراگیر به زبان فارسی اینجا را کلیک کنید.

Vietnamese
Để biết thêm thông tin về Quỹ Hỗ trợ Khẩn cấp trong Đại dịch bằng tiếng Việt, hãy nhấp vào đây.

Spanish
Para obtener más información en español sobre el Fondo de Asistencia para Emergencias debido a una Pandemia, use este enlace.

Attention Californians

The Pandemic Emergency Assistance Fund (PEAF) is a pandemic relief payment for CalWORKs families who have an active CalWORKs case on 07/10/2021. The $640 payment will be deposited into your EBT or bank account by the end of July. If you get your monthly cash aid by check, you will get this payment in the mail by the end of July.

The PEAF payment will not impact your CalWORKs or CalFresh benefit or eligibility for other public assistance programs. In addition, the PEAF does not have to be repaid.

CalWORKs families eligible for this payment can expect a phone call from the California Department of Social Services with information about the payment deposit during the week of July 12th, 2021.

Here is the script for this email and/or phone call.

illustration of a family with masks on and a virus image next to them
Frequently Asked Questions text title banner

Frequently Asked Questions (FAQ)?

Q: Who qualifies for the Pandemic Assistance Benefit (PEAF) payment?
A: California families (assistance units) who have an active CalWORKs case on 07/10/2021 will receive a one-time $640 payment per CalWORKs family.

 

Q: When will my family receive the PEAF payment?
A: The PEAF payment will show up in your EBT card or bank account by late July. The payment will show as a different deposit in your regular monthly cash aid. Be sure to check your account balance. If you normally receive your benefits through a county check, please check your mail regularly as the check may not arrive until late July.

 

Q: How will my family receive the PEAF payment?
A: Payments will be issued in the same way as your monthly CalWORKs payments. For most families this is through EBT or direct deposit.

 

Q: Will I get a payment if my CalWORKs benefits start after the date the PEAF payment was issued?
A: CalWORKs families must be active in the program on July 10th, 2021. CalWORKs families who are not active in the program as of the eligibility date are not eligible for a payment.